Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatkezelési Tájékoztató (régi)

A Zsoltina 98 BT. a továbbiakban, mint Szolgáltató a zsoltina.hu, a továbbiakban, mint Honlap működtetése során, a Honlapra látogatók, vagy a Honlapon regisztrálók, valamint személyes adataikat egyéb módon megadó, a továbbiakban együttesen Érintett adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett, a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

DEFINÍCIÓK

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy
 2. közvetlenül vagy közvetve
 3. azonosítható természetes személy.
 4. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat
 5. különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
 7. teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő
 8. kezeléséhez.
 9. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 10. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 11. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang
 12. vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj
 13. vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 14. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 15. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 16. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 17. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 18. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 19. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 20. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján
 21. beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is
 22. adatok feldolgozását végzi.
 23. harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT állam.

 

ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény, vagy
 • törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
 • helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes.
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható általános- és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók-, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat - beleértve a különleges adatot is - az országból az adathordozótól, vagy az adatátvitel módjától függetlenül harmadik országban lévő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja remarketing, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, illetve a Honlap fejlesztése. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató, az adatkezelésre vonatkozó irányelveit elsődlegesen, de nem kizárólagosan, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének, a továbbiakban „GDPR”, illetőleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, a továbbiakban „Info. Tv.”, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény figyelembevételével alakította ki.

A Szolgáltató, a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az Érintett más szolgáltatónál regisztrált, pl.: Google, vagy Facebook fiók felhasználásával történő belépést követően ad meg személyes adatot.

 

SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Zsoltina ’98 BT.
Székhely, levelezési cím: 4183 Kaba, Iskola utca 5.
Telefon: +36-30-985-3525
E-mail: zsoltina@zsoltina.hu
Adószám: 22891611-2-09
Cégjegyzék szám: 09-06-007299
Bejegyző Bíróság neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban
Domain szolgáltató: Dotroll Kft.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció, vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A megadott személyes adatok (regisztráció, megrendelés során megadott) törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli rendszeréből. Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem küld több direkt marketing tartalmú levelet.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Bekért adatok jellege

A Honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek egy regisztrációs vagy megrendelési űrlapot kell kitölteniük, melynek során a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

Kapcsolati adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Értesítési telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó

Számlázási cím:

 • Számlázási név (ha eltér)
 • Ország
 • Megye
 • Irányítószám
 • Utca, házszám
 • Kiegészítő adatok

Hírlevél:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím

Kapcsolatfelvételt:

 • Név
 • Email cím
 • Üzenet

Az adatok megadása Gmail, vagy Facebook fiókkal rendelkezők számára, a két szolgáltató által biztosított API felület használata is lehetőséget biztosít.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen például az Érintett csomópont IP címe. A Honlap HTML kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében:

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

REMARKETING, ANALITIKA, HIRLEVÉL

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről, az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. További információt ezzel kapcsolatosan ezen a linken kaphat: https://www.google.com/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A Honlap, a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek célja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét, és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi az Érintett számára, hogy a regisztráció során feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, úgymint az Érintett email címét, illetve vezeték- és keresztnevét. Az Érintett korlátozás- és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással, vagy a Szolgáltató részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolgáltató további hírleveleivel-, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS, TOVÁBBÍTÁS

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozóink megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Tevékenység: futárszolgálat

 

Név: Kona Könyvelde BT.
Székhely: 4183 Kaba, Mácsai Sándor u. 37.
E-mail cím: kona.konyveloiroda@gmail.com
Tevékenység: könyvelés

 

Név: ShopRenter.hu KFT.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út. 129.
E-mail cím: info@shoprenter.hu
Tevékenység: IT szolgáltató

 

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Szolgáltató, ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését, kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés-, zárolás-, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés-, zárolás-, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli- és jogi indokait.

Érintett tiltakozhat, a személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett, a jogait a Szolgáltató elérhetőségein gyakorolhatja. Az Érintett ezen csatornákon tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, további jogorvoslatért az alábbi

hivatalokhoz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )
 • Bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett, a szolgáltatás igénybevételéhez - a regisztráció során - harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

 

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes, Honlapon keresztül történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.